چهارشنبه, 11 دی 1398 ساعت 16:52
کد خبر: 65886

اطلاعات تکميلي

  • معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها:

تحولات چشمگیر در صنعت نمایشگاهی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
عصراقتصاد: ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ وﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، دکتر جم عزتی معاون امور نمایشگاهیشرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران گفت: شرکت سهامی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ با توجه ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى درﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻰ وزارت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪى در اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ درروﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر، توانسته ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدى و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
وی افزود: در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﺪن ﺳﻮق ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ نحوی که اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد روﻳﺪادﻫﺎینمایشگاهی از ٧٥ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٧ ﺑﻪ ١٠٣ ﻋﻨﻮان در ﺳﺎل ١٣٩٨ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮىﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه است.
دکتر عزتی با اشاره به اینکه تحریمها تاثیری در درآمد شرکت نمایشگاهی نداشته است ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته درآمدشرکت نمایشگاهی از برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی 35 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮدى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ بویژه در  ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰىاﺳﺘﺮاژﻳﻚ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴﺶ از ٣٠ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮاژ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺳﺎل١٣٩٨ شده که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذشته دو ﺑﺮاﺑﺮ رشد داشته است.
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران اظهار داشت: درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮداﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٨ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﻓﻘﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ١١ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ در راﺳﺘﺎى ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮه
وی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻨﻮانﻣﺪل ﻧﻮآوري ﺑﺎزطراحی و اجرا گردیده است.
 وی همچنین از راه اندازی گمرک نمایشگاهی در راﺳﺘﺎى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﻓﻨﺎوری ﺧﺎرﺟﻰ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ج.ا.اﻳﺮانخبر داد و افزود:این امر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ارﺳﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ را نیز در چیخواهد داشت.
وی گفت: در شرایطی که استکبار جهانی سعی در تضعیف روحیه مردم، صنعتگران و کارآفرینان فعال در حوزه اقتصادی دارند،خرسندیم که در این شرایط، نمایشگاه بین المللی توانسته نقش پر رنگی در توسعه صادرات غیر نفتی و کسب و کارهای کشور داشتهباشد.
دکتر عزتی در پایان ضمن بیان این مطلب که  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮرﻣﺎنﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻫﺎى اﻣﺴﺎل ﺷﺮﻛﺖ سهامی نمایشگاهها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ضررده خواهد بود خاطر نشان کرد: خوشبختانه نهتنها درآمدهای شرکت تحقق یافته است بلکه نسبت به سال گذشته افزایش درآمد  خواهیم داشت که نشاندهنده عملکرد مثبت ﺷﺮﻛﺖسهامی نمایشگاهها در رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار کشور است.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395