یکشنبه, 28 ارديبهشت 1399 ساعت 09:31
کد خبر: 70949

اطلاعات تکميلي

  • مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد: 

کیفیت و سرعت شاخص های مهم اجرای پروژه نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حمیدرضا عظیمیان در جلسۀ تشریح سیاستهای فولاد مبارکه در احداث خط نورد گرم شمارۀ ۲ این شرکت، که با حضور بخشی از پیمانکاران توانمند این حوزه برگزار شد، از دو شاخص «کیفیت» و «سرعت» بهعنوان مهمترین مؤلفه های اجرای این خط نورد منحصربه فرد یاد کرد.

مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: برای کشور ما که در حال حاضر بخش قابلتوجهی از ورقهای خاص و باکیفیت موردنیاز خطوط تولید صنایع مختلف خود را از محل واردات تأمین میکند، به بهرهبرداری رسیدن هرچه سریعتر خط نورد گرم شمارۀ ۲ فولاد مبارکه از اهمیت خاصی برخوردار است.
عظیمیان با تأکید بر مزیتهای اجرای این پروژه تصریح کرد: با اجرای این خط جدید، ظرفیت تولید انواع ورق، بهویژه ورقهای فولادی خاص، به ۸ میلیون تن افزایش خواهد یافت و در کنار این پروژه، ۵۲ پروژۀ جنبی دیگر نیز آغاز خواهد شد که حجم عظیمی از فعالیتهای مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در همین خصوص افزود: رویکرد ما در تقسیم فعالیتهای این اَبَرپروژه بهگونهای است که از تمامی ظرفیتهای داخلی به نحو مطلوب بهرهمند شویم.
وی با تأکید بر اینکه منابع مالی موردنیاز احداث این خط در نظر گرفته شده است، گفت: بودجۀ مناسبی برای سال اول این پروژه اختصاص یافته است و بهتناوب و برمبنای اولویت، منابع بعدی اختصاص خواهد یافت.
مهندس عظیمیان نبود هیچگونه انحصار در ساخت این خط را از مهمترین ویژگیهای مراحل ساخت آن دانست و گفت: شرکتهای برندۀ مناقصه در بخشهای مختلف میتوانند از ظرفیتهای سایر شرکتها بهخوبی استفاده کنند. در واقع آنها میتوانند کارها را در قالب کنسرسیومهای مجزا با کیفیت و سرعت مطلوب انجام دهند. درهرحال همانگونه که پیش از این هم تأکید شد، رویکرد فولاد مبارکه استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود کشور است.
مهندس عظیمیان با اشاره به اینکه ۵۵ درصد تجهیزات مکانیکی و برقی این پروژه با استفاده از ظرفیتهای داخلی ساخته و نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با حمایت دولت محترم و همکاری و همدلی شرکتهای سازندۀ داخلی و پیمانکاران مربوطه، این اَبَرپروژه را در مدت ۳۰ ماه به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: بودجۀ ارزی و ریالی این طرح از منابع داخلی و بهصورت کامل توسط فولاد مبارکه تأمین خواهد شد. در این خصوص جای نگرانی نیست و این موضوع را به بانک مرکزی نیز اعلام کردهایم. فولاد مبارکه برای این پروژه یک سازمان متناسب با هدف اجرای ۳۰ماهۀ آن درون خود ایجاد کرده است که از فعالیتهای تولید و فرایندهای معمول مجزا خواهد بود. مجری طرح نیز خود مدیرعامل شرکت است و این تصمیم به جهت اهمیت زیاد و ویژه بودن این پروژه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه این پروژه موردحمایت ویژۀ مسئولان نظام است تصریح کرد: ریاست محترم جمهوری در دستور کتبی از معاون خود جناب آقای نهاوندیان و مسئولین ذیربط در وزارت صمت خواستهاند که کمکها و مساعدتهایی را که دولت میتواند در این طرح ارائه دهد مشخص کنند و وزرای مرتبط ازجمله وزیر محترم نفت نیز حمایت ویژۀ خود را برای اجرایی شدن پروژۀ نورد گرم ۲ اعلام کردهاند.
مدیرعامل فولاد مبارکه اظهار داشت: معتقدم که اگر نگاه برد-برد در فرایند اجرایی شدن این پروژه وجود نداشته باشد، با مشکلات مختلفی ازجمله تأخیر در زمان راهاندازی مواجه خواهیم بود.
وی ادامه داد: تدابیری اتخاذ کردهایم تا بخشی از مصالح که مشمول هیجانات قیمت خواهند بود توسط فولاد مبارکه تأمین گردد تا از این طریق حاشیۀ امن شرکتها بیشتر شود. در همین خصوص حضور کمیتۀ راهبری نیز بهمنظور مدیریت بهتر و یکپارچۀ کار، در چارت پیشبینی شده است. انجمن مدیریت پروژۀ ایران را نیز بهعنوان مشاور این پروژه در نظر گرفتهایم تا به این ترتیب عملیات اجرایی را در انحصار مدیریتی و تصمیمگیری قرار ندهیم و از مشورتهای لازم بهرهمند شویم.
عظیمیان تصریح کرد: قطعا انتظار داریم در این پروژه نیز مثل هر پروژۀ بزرگ دیگری با چالشهایی ازجمله تحریمهای ثانویۀ آمریکا مواجه شویم؛ ازاینرو از مسئولین سیاسی کشور خواستهایم تا در این صورت نیز ادارۀ پروژه بر اساس قوانین ثانویه و مسئولیتپذیری ثانویه صورت گیرد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که چند ماه پیش بنده بهاتفاق تعدادی از مدیران شرکتهای خصوصی به دیدار مقام معظم رهبری مشرف شدیم و ایشان خطاب به حاضران فرمودند تحریمها در آیندۀ نزدیک از بین نخواهند رفت و چارهای جز پیشبرد کارها با اتخاذ تدابیر لازم وجود ندارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودهاند «نفس دشمن، دشمنی است»، حال با توجه به اینکه فولاد مبارکه مورد تحریم دشمن واقع شده، اگر زانوی غم بغل بگیریم و منفعل شویم، در مسیر موردنظر دشمن حرکت کردهایم؛ بنابراین باید با احداث خطوط تولیدی از این دست، در مسیر ناامیدی دشمن، اشتغالزایی برای جوانان و رونق اقتصادی کشور گام برداریم.
مهندس عظیمیان اظهار امیدواری کرد به کوری چشم آمریکای جهانخوار در پایان تابستان، جشنی به مناسبت نهایی شدن قراردادها برگزار گردد تا به این ترتیب گام بلندی در راستای اجرایی شدن پروژۀ نورد گرم ۲ برداشته شود.
به گزارش خبرنگار فولاد، در ادامۀ این جلسه، برخی از مدیران عامل و رؤسای هیئتمدیرۀ شرکتهای پیمانکاری جهانپارس و MMTE به بیان دیدگاهها و طرح سؤالات خود پرداختند.
در همین خصوص فرخ عالیپور مدیرعامل شرکت ایریتک گفت: ورود به اجرای چنین پروژهای جسارت زیادی میطلبید که خوشبختانه مدیرعامل فولاد مبارکه با جرئت و همت والا به آن ورود کرد و بعد از 12 سال معطلی این پروژه، آن را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: مهم این است که شرکتهای حاضر در پروژۀ نورد گرم 2 فولاد مبارکه با همدلی و همت، بهجای رقابت، با هم رفاقت کنند تا این کار بزرگ انجام شود. خوشبختانه بستر انجام کار برای همۀ شرکتهای توانمند و دلسوز فراهم است.
در ادامه سعد شمسالدین از شرکت MMTE نیز گفت: جای خوشحالی دارد که چنین مگاپروژهای در حال اجرایی شدن است. شرکت MMTE در پروژۀ تولید ورقهای عریض تجارب خوبی دارد که قابلیت استفاده در پروژۀ نورد گرم ۲ را خواهد داشت. پیشنهاد میشود تواناییها و تکنولوژی بومیشدۀ شرکتها شناسایی گردد و در این پروژه از آنها استفاده شود.
در ادامه، نادر عطائی رئیس هیئتمدیرۀ شرکت جهانپارس گفت: در کشور ما پیمانکاران توانمند زیادی هستند که علیرغم شرایط اقتصادی کشور، امکان مشارکت در پروژۀ نورد گرم ۲ را دارند و طبیعی است که مشارکت و بهکارگیری همۀ آنها نیز در پروژۀ بزرگ نورد گرم ۲ وجود نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود شرکت ها در قالب کنسرسیوم به کار احداث نورد گرم ورود کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم روزانهای که بعضا در اقلام مختلف شاهد آن هستیم، بهتر است بهمنظور عدم مواجهۀ شرکتها با کمبود بودجه، راهکار مناسبی اندیشیده شود تا انجام پروژه نیز با تأخیر همراه نگردد.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399