سه شنبه, 10 دی 1398 ساعت 08:38
کد خبر: 65808

شرکت­های دانش بنیان و صندوق ­های بازنشستگی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اکرم رضائی نژاد

حمایت هــای اجتماعــی یــا تأمیــن اجتماعــی یــک جــزء کلیــدی بــرای راهبردهــای ملــی به شــمار مــی رود و ایــن حمایت هــا بــرای ارتقــاء پیشــرفت افــراد در جامعــه، ثبــات سیاســی و توســعه جامــع ضــروری هســتند. سیســتم حمایت هــای اجتماعــی معمــولاً دربرگیرنده ترکیبــی از بیمه هــای اجتماعــی و برنامه هــای مســاعدت اجتماعــی اســت کــه بــرای کاهــش فقــر یــا جلوگیــری از بــروز آن طراحــی شــده اند. عــلاوه بــر ایــن، حمایت هــای اجتماعــی نقــش مهمــی در بــالا بــردن تقاضــای داخلــی، حمایــت از ایجــاد تغییر ســاختاری گونه­هــای مختلــف اقتصــاد ملــی، ارتقــاء شــغلی مناســب و توســعه پایــدار و جامع ایفا می­کننــد. در ایــن راســتا، بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف توســعه پایــدار ، کشــورها متعهــد شــده اند تــا از سیســتم حمایت هــای اجتماعــی ملــی مناســب کــه شــامل کــف حمایت هــای اجتماعــی نیــز می شــوند بــرای همــه افــراد جامعــه اســتفاده کننــد. تضمیــن پایــداری و کفایــت حمایت هــای اجتماعــی در پاســخگویی بــه پویایــی نویــن در بــازار اجتماعــی و بــازار کار و همچنیــن آینــده کار امــری مهــم تلقــی می شــود. اشــکال در حــال تغییــر کار و اشــتغال، مداخــلات در بــازار کار، میــزان بالاتــر بیــکاری و فقــر و همچنیــن تغییــرات جمعیتــی از جملــه عواملــی هســتند کــه موجــب افزایــش تقاضــا بــرای حمایت هــای اجتماعــی می شــوند. سیســتم حمایت هــای اجتماعــی کارآمــد موجــب تضمیــن ظرفیــت بالاتــر انطبــاق بــا ماهیــت درحــال تغییــر اقتصــاد می شــوند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نقــش آنهــا در کاهــش فقــر پررنگ تــر اســت و به عنــوان یــک عامــل تثبیت کننــده اقتصــادی و اجتماعــی به شــمار می رونــد.

 اما همانطور که گفته شد؛ حمایت­های اجتماعی در قالب تأمین اجتماعی در برخی کشورها از جمله ایران، تنها به ارائه خدمات در سطح «کف» حمایتهای اجتماعی برای اهداف فوق می­پردازد و هیچ­گونه برنامه مدون و مشخصی در قبال سایر سطوح اجتماعی به خصوص سطوح بالا و نخبگان جامعه ندارند.
البته اگر هم در سیستم تأمین اجتماعی کشور ما در سطح تئوری و غیر عملیاتی نقطه نظراتی هم در خصوص پکیج خدمات تأمین آتیه خاص برای سطوح نخبه کشور وجود داشته باشد، به دلیل مشکلات عدیده، امکان عملیاتی کردن آن غیره ممکن است. هم اکنون صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با ارائه همان خدمات حداقلی در بحران بدهی و سوء مدیریت به سر می­برند، به طوریکه هیچ گونه افق روشنی از آینده رو به بهبودی هم در آنها دیده نمی­شود؛ بنابراین توقع پوشش فراتر از حداقلی بگیران اساساً در این دو سازمان مطرح نیست و منابعی هم برای حمایت­های خاص از طبقات نخبه جامعه ندارند. حمایت­هایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای جانبداری و پایبندی اقشار فرهیخته و نخبه کشورشان در حال ارائه هستند و در کشور ما خبری از آن نیست.
البته بررسی نمونه­های بسیاری از این کشورها و نوع تعامل و ارائه خدمات تأمین آتیه آنها نشان می­دهد، بار این خدمات به دوش ضندوق­های خصوصی و غیر دولتی است که این صندوق­ها با توجه به مصون ماندن از بحرانهای صندوق های دولتی، می­توانند خدمات مناسبی به این اقشار ارائه نمایند.
هم اکنون بسیاری از شرکت­های دانش بنیان در کشور ما در حال فعالیت هستند که مجموعه حاکمیت برنامه مشخصی برای تأمین آتیه و بالابردن میزان چسبندگی آنها به سیستم اقتصادی کشور ندارد.
نکته تأسف­بارتر آنکه برخی از صندوقهایی که توانسته­اند از بحرانهای دولتی خود را مصون نگاه دارند و به نظر می­رسد تنها پایگاه جذب این نخبگان، به منظور ارائه خدمات تأمین آتیه آنها هستند، در خطر دولتی شدن و تجمیع آنها ذیل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
در واقع دولت به جای به رسمیت شناختن و اعطاء آزادی عمل به این صندوقها به عنوان تنها پایگاه جذب این قشر خاص، به فکر تجمیع آنها در قالب سیستم «فشل» تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است که این اقدام، تنها گسترش بحران و فقر و به رسمیت نشناختن توانایی­ها و استعدادهای نخبگان کشور است. امیدواریم هیأت وزیران به عنوان متولی نه تنها با تجمیع صندوق­های مستقل مخالفت نکند بلکه راهکاری نیز برای جذب آسان شرکت­های دانش بنیان به این صندوق­ها فراهم آورد.
البته هم اکنون برخی دستگاه­ها نظیر سازمان گسترش (صندوق آینده ساز)، وزارت نفت، بصورت مستقل صندوق­هایی برای بازنشستگان و اقشار نخبه و فرهیخته خود دارند که خدمات متفاوتی خصوصاً در زمینه­های درمانی و بیمه ارائه می­هند که دولت می­تواند با صدور بخشنامه­ای، به سوق دادن شرکت­های دانش بنیان به این نوع صندوق­ها کمک شایانی به طبقه نخبه کشور نماید.
 
 
 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اخبار مرتبط

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1399